Jdi na obsah Jdi na menu
 


                                                                                                                                                     Vyšší Brod - klášter      

 

 

                 vystrizek8.jpg         heart

 

                                             velikonoce---oslavy-a-vitani-jara.jpg

                Květen - Mariánský měsíc

 

                Během roku slavíme mnohokrát svátek spojený s Pannou Marií,                          

                 ale květen, to je celý měsíc takový jeden velký svátek. Panna Maria

                 porodila Ježíše, dala mu život. A tak i celý ten květen, kdy se život

                 v přírodě probouzí, nám jí může připomínat !

        Maria měla úžasně pevnou víru. Od té chvíle, co anděl Zvěstování od ní odešel,

       už nikdy ve svém životě anděla neuviděla. Maria zůstala sama na všechno to, co

       bylo pro ni nepochopitelné.Tak se musela vyrovnat s neporozuměním sv. Josefa,

       chudobným narozením Božího dítěte ve stáji nebo strastiplný útěk do Egypta před

       tyranem, který se ničeho neštítil. Na všechno zůstala sama. A kde zůstala všechna

       ta velká přislíbení Boží: …“ Ten bude veliký a bude nazván synem nejvyššího …

       (Lk 1,32) .

       Maria potřebovala víru, která odpovídala velikosti skutečnosti, jíž žila. Žila v situacích

       stálého přetížení. Blízkost Pána ji nenechala podlehnout, ale všechny ty útrapy překonat.

       Co ona na začátku skrývala pod svým srdcem a později na svých rukou–malé bezmocné

       dítě jí dalo onu víru.

                                    Také my potřebujeme úžasně pevnou víru !
    ( Úvahy o Panně Marii – Joachim kardinál Meisner Karmelitánské nakl. Kostelní Vydří) - Horažďovické světlo ...

 

                                                               vystrizekg.jpg

 

    Panna Maria nám pomáhá a utužuje naší víru. Je naší prostřednicí s našim Bohem

   - Ježíšem Kristem. Dokladem jejího počinu je množství zjevení (Lurdy, Fátimě,

     Guadalupe, Medjugorje a jiné). Ve všech zjevení nás nabádá prostřednictvím vizionářů

     k modlitbám a obrácení na jejího syna za naši spásu!  Přitom uskuteční i několik zázraků. 

 

                                                 depositphotos_27712101-stock-photo-virgin-mary-statue-at-the.jpg

 

     Kult Panny Marie nemá převyšovat našeho Pána Boha. Přesto víra v její pomoc nalézá

    u lidí takovou odezvu, že se ji zasvěcují kostely, vznikají pobožnosti, je více zobrazována,

    zejména jako matka s dítětem a podobně. Lidé u ní hledají vzor, útěchu a pomoc! 

    Kult začal vrcholit ve středověku, na příklad v 14. století.

 

                             360px-broumov-_namesti-_sloup.jpg  Mariánský sloup v Broumově ...

 

 

 

 

 

                 Modlitba k patronům za novou Evropu !

 

                    Kateřině Sienské, Benediktu, Cyrilu a Metoději,

                                  Brigitě Švédské, Terezii od Kříže :

 

                                   001bb.jpg Klik

           

                                Svatí ochránci Evropy !

 

                         S velkou důvěrou vás naléhavě prosíme

                                       za evropské národy.

                                       K vám se obracíme,

                                neboť u Boha mnoho můžete.

                                    Vaše požehnaná činnost

                                      opřená o písmo svaté,

                             sílu svátostného spojení s Kristem

                                   a jednotu s římskou církví

                              přinesla evropským národům víru

                          v pravého Boha, správný pohled na život

                                    a s tím mnoho dobrého.

                             Vyprošujte u Boha všem národům

                             bratrské soužití a mír Ježíše Krista.

                           Vy, učitelé ctností, horlitelé pro čest Boží,

                            příkladné vzory lásky k Písmu svatému,

                          vyprošujte nám milost, abychom nedávali

                            ničemu přednost před láskou ke Kristu 

                                a ve vzájemné bratrské lásce

                                 byli svědky Kristovými !

                                     Amen.

                       

               

                         Je třeba změnit stav nynější, neutěšené Evropy na

                        svobodné, národní státy jako tomu bylo v minulosti !

                                                                heart

 

                                       vystrizek3.jpg

 

 

 

                             vystrizek1.jpg (PSČ:  272 62)

 

 

 

 

 

               N A B Í D K A   V Ý R O B K Ů :      

  

 

                                              FOTOALBUM :

                               hana.zeme@seznam.cz

                                     zde    Objednávky!

                                                       Kontakt

 

 

 

 

   38515420_2238705559503654_7708356167533068288_n.jpg             Milí návštěvníci,

Nabízím vám seznam patronů - ochránců naší vlasti, kteří naši zemi

chrání a milují. V minulé historii mnoho pro naši zemi vykonali, obětovali i vlastní životy. Mohou za nás prosit u našeho Boha-Otce. 

 

Zde je jejich seznam, můžete je i vy sami prosit,

aby se naše země ubírala správným směrem, zachovala si svoji identitu,

historii, své kořeny jako je tomu již po dlouhá staletí !

 

  PATRONI ČESKÉ ZEMĚ !

  sv.Václav - dosažení míru a pokoje v naší zemi

  sv.Ludmila - posvěcuje rodiny křesťanskou zbožností

  sv.Anežka - abychom trpělivě nesli svůj kříž (problémy)

  sv.Cyril a Metoděj - přinesli křesťanství

  sv.Vít - pomáhá proti pokušení

  sv.Vojtěch - mít dobré kněze

  sv.Prokop - přemáhali ďábelská pokušení

  sv.Jan Nepomucký - nehřešili jazykem

  sv.Radim - prokazovali dobro

  sv.Kliment - milovali své bližní

  sv.Zdislava - vzorně vychovávali děti v našich rodinách

  sv.Hedvika - uchraňovali se rodinných nesvárů

  bl.Hroznata - byli spravedliví a štědří

  sv.Norbert - milovali Krista

  sv.Jan Neumann-abychom měli dostatek dobrých a nových kněží

  sv.Jan Sarkandr - vyznávali neohroženě křesťanskou víru

  sv.Gorazde - chránili své bližní

  Anička Tomanová - česká světice z Klašterce nad Orlicí - za národ

  sv.Haštal - za národ

 

 

Milí návštěvníci,

ráda bych k dnešní rozbouřené době v Evropě i ve světě,

řekla pár slov.

Nejdůležitější je pro naši Českou zemi BEZPEČÍ , stabilita.

Podporujme ty, kteří se nám snaží toto bezpečí trvale zajistit,

zamýšlejme se vždy, koho podporujeme ! Používejme srdce,

ale také rozum !!!

Je také třeba změnit stav nynější Evropy na jednotlivé,

národní státy jako tomu bylo dříve v minulosti !

 

Bible - Matoušovo evangelium : 7/15-20 (Výrok o stromu a ovoci)

Střeste se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím,

ale uvnitř jsou draví vlci ! Po jejich ovoci (činech) je poznáte.

Každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává 

špatné ovoce ! Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude

vyťat a hozen do ohně. A tak je poznáte, po jejich ovoci ....

 

Nahromaděné problémy  se dle mého názoru

budou nejlépe řešit produchovněním  naší české,

moravské, slezské země v křesťanském duchu.

(Upřednostnění duše před tělem, láska, soucit, spolehlivost ... )

Dnešní doba je o tom, na kterou stranu se každý z nás

přikloní, zda na stranu SVĚTLA (dobra) nebo TMY (zla) !

Buďme jednotni !              

 

 

c.54b---sv.rodina---f.jpg

 

 

 

 

 

Svatá Rodina 

 

 

 

 

 

         1.jpg                                                                 

 Modlitba ke sv.Václavovi :

všemohoucí věčný Bože, na přímluvu svatého Václava, dědice České země, přijmi naše prosby za ty, kteří nám vládnou : dej jim ducha moudrosti a prozíravosti., ať respektují Tvůj spravedlivý řád, hájí lidskou důstojnost a život každého člověka od početí až do přirozené smrti. Ať podporují zdravou rodinu založenou na celoživotním věrném svazku muže a ženy. Ať poctivě spravují svěřený majetek a svým jednáním dávají dobrý příklad celé společnosti, jsou zodpovědni vůči dalším generacím, probouzejí touhu po dětech a jejich dobré výchově. Nás pak naplňuj Svatým duchem a veď ke svědomitosti, abychom svým životem přispívali ke šťastné budoucnosti národa a zodpovědně rozhodovali.

 

O to prosíme skrze Krista našeho Pána,

                               amen.

 

 

 

Oblíbené úryvky z Bible - evangelium :

 

Pravidla vzájemného spolužití :  Koloským 3/18-20

Ženy, podřizujte se svým mužům jak se patří, kdo patří Pánu,                                        muži, milujte své ženy a nechovejte se k nim drsně !                                                    Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, protože se to líbí Pánu.                                  Otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslněly!   

                            

O posuzování druhých :    Matouš    7/1-5                                                          

 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra,                           ale trám ve vlastím oku nepozoruješ?                                                                     Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám a pak teprve prohlédneš,                               abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra.                                                                Neboť jakým soudem soudíte, tak budete souzeni a jakou měrou měříte,                     takovou Bůh naměří vám.

 

 O posuzování druhých :     Matouš   7/6

 Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině,                                               nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás. 

 

Posuzování bližního :    Matouš   4/4

Ježíš řekl : "Není to tvá věc. Ty mne následuj !"

                                      

 Varování před bludaři :       1J   2/18

  Dítky, nastala poslední hodina a jak jste slyšeli, přijde antikrist.                                                        

 Lživí proroci :      Matouš    24/11-14

Povstanou lživí proroci a mnohé svedou a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. A toto evangelium bude hlásáno po celém světě.

 

Zabezpečení života :       Matouš  6/19-34    

 Neukládejte si poklady na Zemi, kde je ničí mol a rez, ukládejte si je v nebi, kde je neničí mol a rez. Proto vám pravím: nemějte starost o svůj život, co budete jíst a pít, ani o tělo, co budete mít na sebe. Kdo z vás může prodloužit svůj život o jedinou píď, bude-li se znepokojovat? Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nesklízí a přece je váš Otec živí. Pohleďte na polní lilie, jak rostou, nepracují. Což vy nejste o mnoho cenější? A pravím vám, ani Šalamoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Nemějte tedy starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec ví, co všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost a ostatní vám bude všechno přidáno ! Každý den má dost vlastního trápení !   

          

 Pravá svoboda z Božího Ducha :       Galatským 5/13-26    6/8-10

 Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého! Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili. Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete !

Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem již dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím ! 

Ovoce Božího Ducha však je: láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému. 

Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný! A tak dokud je čas, čiňme dobře všem !

 

Nebe     1 Korinťanům   2/9

Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo,

připravil Bůh těm, kdo jej milují.

                 

Ježíš řekl :    Jan   14/2

v domě mého Otce (nebi) je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych

vám to. Opět přijdu a vezmu vás k sobě, aby i vy jste byli tam, kde jsem já.

A cestu kam jdu, znáte : já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází

k Otci než skrze mne. Kdo vidí mne, vidí Otce .....