Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozkládací přání - Milujte život ! (Matka Tereza z Kalkaty)

Fotoalbum - č.8

c.8---sg33---cena-16-10-obalka-c..jpg

 

 

 

 

 

 

                                                      N A B Í D K A :       

                                                                                                                                                          Fotoalbum

 

 

                                                R Ů Ž E N C E,  A U T O R Ů Ž E N C E,

 

                                                                          S O Š K Y, 

                                                   

                                              K Ř E S Ť A N S K É   O M A L O V Á N K Y,

 

                                      D Ř E V Ě N É  K Ř Í Ž E,  K L Í Č E N K Y,

 

                                          O B R Á Z K Y  V  R Á M E Č K U,

 

                                        S v. O B R Á Z K Y,  B R O Ž Ů R K Y,

 

                                       Z Á L O Ž K Y  S  M O D L I T B A M I,

 

                                M U M I E,  F I G U R K Y,  M E D A I L O N K Y 

     

                     Objednávky :  hana.zeme@seznam.cz

 

 

   7.jpg             Milí návštěvníci,

 

   vítám Vás na těchto webových stránkách !

 

   V našem pozemském životě všichni někam směřujeme. Jakou cestu zvolíme, je pouze na nás.

   Zázrak života je velmi často přehlížen ve shonu každodennosti. Málokdy si vzpomeneme, jak vzácná je existence, úcta k sobě samému, ostatním i celému světu !

   Životy svatých nám dávají možnost setkávat se s jednotlivými světci, růst pod jejich ochranou, řídit se jejich příkladem.

Svatost je pak jakýmsi velkým, mnohohlasým chórem, jakousi mohutnou symfonií. Připomíná nám, že jsme ke svatosti povoláni všichni, i když každý jiným způsobem.

 

Na naši planetu Zemi je možné se dívat jako na jeden veliký svatostánek - zde přebývá Bůh v eucharistii ve svatostáncích nesčíslných kostelů všech lidí - bratří a sester.Ti svou láskou provazují naši planetu nesčetnými vztahy a kde Bůh svátostným způsobem přebývá !

 

 Je to chrám nezbudovaný lidskýma rukama, ale přímo zhotovený Bohem.

 

 

Věřím, že Vás moje široká nabídka potěší !

                                                     Hana Brdová

 

 

 

Milí návštěvníci,

ráda bych k dnešní rozbouřené době, řekla pár slov.

Nejdůležitější je nyní pro naši Českou zemi BEZPEČÍ 

nás všech. Vím, že je třeba řešit mnoho problémů, ale

přesto, vše ostatní je druhořadé ! Nebude-li bezpečí,

problémy se ještě navýší. 

Podporujme ty, kteří se nám snaží toto bezpečí zajistit,

zamýšlejme se vždy, koho podporujeme ! Používejme srdce,

ale také rozum !!!

Bible - Matoušovo evangelium : 7/15-20 (Výrok o stromu a ovoci)

Střeste se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím,

ale uvnitř jsou draví vlci ! Po jejich ovoci (činech) je poznáte.

Každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává 

špatné ovoce ! Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude

vyťat a hozen do ohně. A tak je poznáte, po jejich ovoci ....

 

Nahromaděné problémy  se dle mého názoru

nejlépe vyřeší produchovněním  celé Evropy

i naší České, Moravské, Slezské země v křesťanském duchu.

(Upřednostnění duše před tělem, láska, soucit, spolehlivost ... )

Dnešní doba je o tom, na kterou stranu se každý z nás

přikloní, zda na stranu SVĚTLA (dobra) nebo TMY (zla) !

Buďme jednotni !              

 

 

c.54b---sv.rodina---f.jpg

 

 

 

 

 

Svatá Rodina 

Fotoalbum -  HISTORICKÉ  OBRÁZKY č.3 (54b)

 

 

 

 

         1.jpg                                                                 

 Modlitba ke sv.Václavovi :

všemohoucí věčný Bože, na přímluvu svatého Václava, dědice České země, přijmi naše prosby za ty, kteří nám vládnou : dej jim ducha moudrosti a prozíravosti., ať respektují Tvůj spravedlivý řád, hájí lidskou důstojnost a život každého člověka od početí až do přirozené smrti. Ať podporují zdravou rodinu založenou na celoživotním věrném svazku muže a ženy. Ať poctivě spravují svěřený majetek a svým jednáním dávají dobrý příklad celé společnosti, jsou zodpovědni vůči dalším generacím, probouzejí touhu po dětech a jejich dobré výchově. Nás pak naplňuj Svatým duchem a veď ke svědomitosti, abychom svým životem přispívali ke šťastné budoucnosti národa a zodpovědně rozhodovali.

 

O to prosíme skrze Krista našeho Pána,

                               amen.

 

 

 

Oblíbené úryvky z Bible - evangelium :

 

Pravidla vzájemného spolužití :  Koloským 3/18-20

Ženy, podřizujte se svým mužům jak se patří, kdo patří Pánu,                                        muži, milujte své ženy a nechovejte se k nim drsně !                                                    Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, protože se to líbí Pánu.                                  Otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslněly!   

                            

O posuzování druhých :    Matouš    7/1-5                                                          

 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra,                           ale trám ve vlastím oku nepozoruješ?                                                                     Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám a pak teprve prohlédneš,                               abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra.                                                                Neboť jakým soudem soudíte, tak budete souzeni a jakou měrou měříte,                     takovou Bůh naměří vám.

 

 O posuzování druhých :     Matouš   7/6

 Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině,                                               nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás. 

                                      

 Varování před bludaři :       1J   2/18

  Dítky, nastala poslední hodina a jak jste slyšeli, přijde antikrist.                                                        

 Lživí proroci :      Matouš    24/11-14

Povstanou lživí proroci a mnohé svedou a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. A toto evangelium bude hlásáno po celém světě.

 

Zabezpečení života :       Matouš  6/19-34    

 Neukládejte si poklady na Zemi, kde je ničí mol a rez, ukládejte si je v nebi, kde je neničí mol a rez. Proto vám pravím: nemějte starost o svůj život, co budete jíst a pít, ani o tělo, co budete mít na sebe. Kdo z vás může prodloužit svůj život o jedinou píď, bude-li se znepokojovat? Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nesklízí a přece je váš Otec živí. Pohleďte na polní lilie, jak rostou, nepracují. Což vy nejste o mnoho cenější? A pravím vám, ani Šalamoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Nemějte tedy starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec ví, co všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost a ostatní vám bude všechno přidáno ! Každý den má dost vlastního trápení !   

          

 Pravá svoboda z Božího Ducha :       Galatským 5/13-26    6/8-10

 Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého! Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili. Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete !

Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem již dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím ! 

Ovoce Božího Ducha však je: láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému. 

Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný! A tak dokud je čas, čiňme dobře všem !

 

Nebe     1 Korinťanům   2/9

Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo,

připravil Bůh těm, kdo jej milují.

                 

Ježíš řekl :    Jan   14/2

v domě mého Otce (nebi) je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych

vám to. Opět přijdu a vezmu vás k sobě, aby i vy jste byli tam, kde jsem já.

A cestu kam jdu, znáte : já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází

k Otci než skrze mne. Kdo vidí mne, vidí Otce .....