Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svátek  19.3.2018   - Svatý JOSEF

Jedinému Josefovi vykvetla ratolest

ze všech ostatních, přinesených do chrámu.

Byl to Boží pokyn, aby si vzal za manželku Marii !

 

vystrizek.jpg

  Svatá rodina věší prádlo ... josef.jpg

 

 

 

 

 

JJFotoalbum "Brožůrky                       

 

 

 

 

Josef se stal pěstounem Ježíše a manželem Marie. Byl tesařem a vyučil i Ježíše.

V bibli se píše o Josefovi v evangeliu sv.Lukáše a sv.Matouše.

Byl spravedlivý, obětavý, rozhodl se plnit bezvýhradně Boží vůli - vychovat Ježíše.

V noci na příkaz anděla vstal, vzal ihned Marii a Ježíše a v překotném útěku

se odebrali cestou do Egypta před králem Herodem.

Josef jako otec, zde vystupuje ne ve smyslu biologickém, ale ve smyslu mnohem

hlubším :

otec je přeci ten, kdo střeží, ochraňuje (otevírá) cestu ... (náš Bůh-Otec).

Josef svou odhodlaností a oddaností  poskytuje ochranu a lásku matce i dítětěti

ve dne i v noci.

Symboly - den : život poklidný, jasný, krásný, snadný, bezpečný

noc : problémy, těžkosti

 

Josef byl dokonalou oporou, viditelný symbol Boha-Otce, který se o všechny stará!

Josef i Marie si byli velmi blízcí, ze všech sil se snažili, aby jejich rodina hledala

ve všem především Boží vůli a poslouchala Boží zákon !

Jak potřebné i pro dnešní dobu ....

Josef onemocněl a zemřel v kruhu rodiny v přítomnosti Ježíše i Marie i celého

blízkého okolí.

Jeho osobě byla vzdána veliká úcta a vážnost na cestě do věčnosti.

Dnes žije v nejvyšších, duchovních světech.

Právě proto je dnes patronem umírajích, ale i otců, tesařů, pracujících, hospodářů ...

 

Soška č.16 - Fotoalbum  "Sošky"  139,-

c.16---sv.josef-11-5cm-89---bez-dph---119---vc.dph--b..jpg        

  Magnetky č.10 - Fotoalbum - "Magnetky" 35,-

c.10.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 N A B Í D K A   V Ý R O B K Ů :      

                                                                                                       Fotoalbum :  

   Objednávky :  hana.zeme@seznam.cz

 (Informace "OBJEDNÁVÁNÍ" sekce "Menu" zde hlavní strana zcela nahoře vlevo !!!)

 

 

 

 

 

 

   7.jpg             Milí návštěvníci,

V naší zemi proběhly důležité volby (parlamentní, prezidentské), situace místo aby se zklidnila, zhoršuje se.

Nabízím vám seznam našich patronů - ochránců, kteří naši zemi

chrání a milují, v minulé historii mnoho pro naši zemi vykonali, obětovali i vlastní životy. Mohou za nás prosit u našeho Boha-Otce. 

Zde je jejich seznam, můžete je i vy sami prosit, aby se naše země ubírala správným směrem, zachovala si svoji identitu, jako je tomu již po dlouhá staletí !

 

  PATRONI ČESKÉ ZEMĚ !

  sv.Václav - dosažení míru a pokoje v naší zemi

  sv.Ludmila - posvěcuje rodiny křesťanskou zbožností

  sv.Anežka - abychom trpělivě nesli svůj kříž (problémy)

  sv.Cyril a Metoděj - přinesli křesťanství

  sv.Vít - pomáhá proti pokušení

  sv.Vojtěch - mít dobré kněze

  sv.Prokop - přemáhali ďábelská pokušení

  sv.Jan Nepomucký - nehřešili jazykem

  sv.Radim - prokazovali dobro

  sv.Kliment - milovali své bližní

  sv.Zdislava - vzorně vychovávali děti v našich rodinách

  sv.Hedvika - uchraňovali se rodinných nesvárů

  bl.Hroznata - byli spravedliví a štědří

  sv.Norbert - milovali Krista

  sv.Jan Neumann-abychom měli dostatek dobrých a nových kněží

  sv.Jan Sarkandr - vyznávali neohroženě křesťanskou víru

  sv.Gorazde - chránili své bližní

  Anička Tomanová - česká světice z Klašterce nad Ohří

  sv.Haštal

 

 

Milí návštěvníci,

ráda bych k dnešní rozbouřené době, řekla pár slov.

Nejdůležitější je nyní pro naši Českou zemi BEZPEČÍ 

nás všech. Vždyť není-li v životě člověka bezpečí (a zdraví),

život je velmi těžký. Vím, že je třeba řešit mnoho problémů, ale

přesto, vše ostatní je druhořadé ! Nebude-li bezpečí,

problémy se ještě navýší. 

Podporujme ty, kteří se nám snaží toto bezpečí zajistit,

zamýšlejme se vždy, koho podporujeme ! Používejme srdce,

ale také rozum !!!

Bible - Matoušovo evangelium : 7/15-20 (Výrok o stromu a ovoci)

Střeste se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím,

ale uvnitř jsou draví vlci ! Po jejich ovoci (činech) je poznáte.

Každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává 

špatné ovoce ! Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude

vyťat a hozen do ohně. A tak je poznáte, po jejich ovoci ....

 

Nahromaděné problémy  se dle mého názoru

budou nejlépe řešit produchovněním  především naší České,

Moravské, Slezské země v křesťanském duchu.

(Upřednostnění duše před tělem, láska, soucit, spolehlivost ... )

Dnešní doba je o tom, na kterou stranu se každý z nás

přikloní, zda na stranu SVĚTLA (dobra) nebo TMY (zla) !

Buďme jednotni !              

 

 

c.54b---sv.rodina---f.jpg

 

 

 

 

 

Svatá Rodina 

Fotoalbum -  HISTORICKÉ  OBRÁZKY č.3 (54b)

 

 

 

 

         1.jpg                                                                 

 Modlitba ke sv.Václavovi :

všemohoucí věčný Bože, na přímluvu svatého Václava, dědice České země, přijmi naše prosby za ty, kteří nám vládnou : dej jim ducha moudrosti a prozíravosti., ať respektují Tvůj spravedlivý řád, hájí lidskou důstojnost a život každého člověka od početí až do přirozené smrti. Ať podporují zdravou rodinu založenou na celoživotním věrném svazku muže a ženy. Ať poctivě spravují svěřený majetek a svým jednáním dávají dobrý příklad celé společnosti, jsou zodpovědni vůči dalším generacím, probouzejí touhu po dětech a jejich dobré výchově. Nás pak naplňuj Svatým duchem a veď ke svědomitosti, abychom svým životem přispívali ke šťastné budoucnosti národa a zodpovědně rozhodovali.

 

O to prosíme skrze Krista našeho Pána,

                               amen.

 

 

 

Oblíbené úryvky z Bible - evangelium :

 

Pravidla vzájemného spolužití :  Koloským 3/18-20

Ženy, podřizujte se svým mužům jak se patří, kdo patří Pánu,                                        muži, milujte své ženy a nechovejte se k nim drsně !                                                    Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, protože se to líbí Pánu.                                  Otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslněly!   

                            

O posuzování druhých :    Matouš    7/1-5                                                          

 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra,                           ale trám ve vlastím oku nepozoruješ?                                                                     Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám a pak teprve prohlédneš,                               abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra.                                                                Neboť jakým soudem soudíte, tak budete souzeni a jakou měrou měříte,                     takovou Bůh naměří vám.

 

 O posuzování druhých :     Matouš   7/6

 Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině,                                               nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás. 

                                      

 Varování před bludaři :       1J   2/18

  Dítky, nastala poslední hodina a jak jste slyšeli, přijde antikrist.                                                        

 Lživí proroci :      Matouš    24/11-14

Povstanou lživí proroci a mnohé svedou a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. A toto evangelium bude hlásáno po celém světě.

 

Zabezpečení života :       Matouš  6/19-34    

 Neukládejte si poklady na Zemi, kde je ničí mol a rez, ukládejte si je v nebi, kde je neničí mol a rez. Proto vám pravím: nemějte starost o svůj život, co budete jíst a pít, ani o tělo, co budete mít na sebe. Kdo z vás může prodloužit svůj život o jedinou píď, bude-li se znepokojovat? Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nesklízí a přece je váš Otec živí. Pohleďte na polní lilie, jak rostou, nepracují. Což vy nejste o mnoho cenější? A pravím vám, ani Šalamoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Nemějte tedy starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec ví, co všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost a ostatní vám bude všechno přidáno ! Každý den má dost vlastního trápení !   

          

 Pravá svoboda z Božího Ducha :       Galatským 5/13-26    6/8-10

 Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého! Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili. Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete !

Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem již dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím ! 

Ovoce Božího Ducha však je: láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému. 

Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný! A tak dokud je čas, čiňme dobře všem !

 

Nebe     1 Korinťanům   2/9

Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo,

připravil Bůh těm, kdo jej milují.

                 

Ježíš řekl :    Jan   14/2

v domě mého Otce (nebi) je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych

vám to. Opět přijdu a vezmu vás k sobě, aby i vy jste byli tam, kde jsem já.

A cestu kam jdu, znáte : já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází

k Otci než skrze mne. Kdo vidí mne, vidí Otce .....